Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-05-2020
  • FINANSE
  • GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
  • GOSPODARKA ODPADAMI
  • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

FINANSE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XXIII/150/2020

14.05.2020

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu

 

 

 

2.

XXXIX/256/2021

25.05.2021

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


 

 

 

 

 

3.

LII/296/2010

29.06.2010

określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Lubań i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Nr 133, poz. 2036 z  20.07.2010

 

 

4.

XIX/129/2019

20.12.2019

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2020 - 2033

 

XX/133/2020 z 28.01.2020

XXXII/226/2020 z 30.12.2020

 

5.

XXXII/216/2020

30.12.2020

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021 - 2036

 

XXXIII/234/2021 z 26.01.2021

XXXV/241/2021 z 19.03.2021

XXXVIII/251/2021
z 7.05.2021

XL/277/2021 z 29.06.2021

XLV/294/2021 z 26.10.2021

XLVI/295/2021 z 18.11.2021

XLIX/312/2021 z 28.12.2021r.

Traci moc Uchwałą  Nr XLIX/307/2021       z 28.12.2021

 

6.

XLIX/307/2021

28.12.2021

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2022 - 2036

 

LIII/324/2022 z 10.02.2022

LIV/329/2022 z 22.02.2022

LV/332/2022 z 15.03.2022

LIX/354/2022 z 11.05.2022

LXII/372/2022 z 25.08.2022r.

LXVI/389/2022 z 29.11.2022

LXVIII/404/2022 z 28.12.2022

Traci moc Uchwałą Nr LXVIII/395/2022 z 28.12.2022r.

 

7.

XLIX/306/2021

28.12.2021

Uchwała budżetowa na rok 2022

poz. 824 z 16.02.2022

   

8.

LXIV/378/2022

13.10.2022

emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

LXVII/392/2022 z 5.12.2022

 

9.

LXVIII/394/2022

28.12.2022

Uchwała budżetowa na rok 2023

poz. 1425 z 24.02.2023    

10.

LXVIII/395/2022 28.12.2022 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2023 - 2036  

LXIX/412/2023 z 31.01.2023

LXXI/416/2023 z 13.03.2023

LXXII/427/2023 z 28.03.2023

LXXIV/436/2023 z 30.05.2023

LXXV/451/2023 z 27.06.2023 

LXXVI/455/2023 z 14.07.2023

LXXVII/458/2023 z
8.09.2023

LXXIX/464/2023 z 23.10.2023

LXXXIII/481/2023 z 15.12.2023

Traci moc Uchwałą Nr LXXXIV/483/2023 z 28.12.2023

 

11.

LXXVI/456/2023 z 14.07.2023

14.07.2023 emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  

LXXVII/459/2023
z 8.09.2023

 

12.

LXXXIV/482/2023

28.12.2023 Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Lubań na rok 2024

poz.1255

z 20.02.2024
   

13.

LXXXIV/483/2023

28.12.2023 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2024 - 2036    

LXXXV/493/2024 z 30.01.2024

LXXXVIII/499/2024 z 26.03.2024

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

1.

V/33/1999

26.01.1999

określenia stawek czynszu uregulowanego za 1m2 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 30 w Lubaniu dla zasobów mieszkalnych zasiedlonych przez Lubański TBS

 

X/75/1999 z 22.06.1999

IV/25/2002 z 30.12.2002

Nr 14, poz. 368 z 17.02.2003

 

2.

 

XLIX/397/2002

 

24.09.2002

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Lubania

 

XIX/124/2019 z 20.12.2019

Poz. 170 z 8.01.2020

3.

V/68/2003

28.01.2003

ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu  z nimi

Nr 48, poz.1116 z  25.04.2003

 

 

4.

IX/57/2015

30.06.2015

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

poz. 3169 z 15.07.2015

XIII/91/2015 z 27.10.2015

Traci moc Uchwałą Nr XXXIX/254/2021 z 25.05.2021r.

poz. 4394 z 30.10.2015

poz. 2603
z 31.05.2021

5.

XXXIX/254/2021

25.05.2021

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań

poz.2603 z 31.05.2021 

   

 

6.

 

X/105/2003

 

27.05.2003

zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz anten radiowych lub telewizyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lubań oraz związanych z tym opłat

Nr 86, poz. 1777 z 24.06.2003

 

XXI/159/2012 z 24.04.2012

 

 

Traci moc Uchwałą Nr XLVII/297/2021 z 30.11.2021

poz. 2025    z 5.06.2012

 

 

poz. 5767 z 7.12.2021

7.

XXII/139/2020

28.04.2020

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3034, 7.05.2020

XXV/166/2020 z 30.06.2020

poz. 4261 z 13.07.2020

8.

XLII/305/2013

29.10.2013

określenia miejsc i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem miejskim

poz. 5652 z 12.11.2013

 

 

9.

 

XLII/280/2021

 

23.08.2021

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań

poz. 3910 z 24.08.2021

 

 

10.

 

XXV/135/2008

 

26.08.2008

ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

Nr 49,poz.2681 z 15.09.2008

Traci moc Uchwałą Nr XXXVI/243/2021 z 30.03.2021

poz. 1795 z 12.04.2021

11.

XXXVI/243/2021

30.03.2021

ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Lubaniu

poz. 1795 z 12.04.2021

XXXIX/253/2021 z 25.05.2021 

poz. 2602 z 31.05.2021 

12.

LI/366/2014

27.05.2014

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w  zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych  zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części

poz. 2507 z 28.05.2014

 

 

 

13.

 

LII/293/2010

 

29.06.2010

zaliczenia drogi na terenie miasta Lubań do kategorii dróg gminnych

Nr 147, poz. 2300 z 13.08.2010

 

 

14.

XXXI/224/2017

28.02.2017

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od   dnia 01.04.2017 –31.03.2018

 

XXXII/227/2017 z 28.03.2017

 

15.

XLIII/299/2017

21.12.2017

uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

Poz. 160 z 10.01.2018

 

XLVII/300/2021 z 30.11.2021

LX/357/2022 z 31.05.2022

 

poz. 5769 z 7.12.2021

poz. 3110 z 8.06.2022

16.

XXIII/159/2016

28.06.2016

zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3201 z 06.07.2016

XXVI/187/2016 z 25.10.2016

tekst jednolity XXXIII/235/2017 z 25.04.2017

XXV/164/2020 z 30.06.2020

traci moc Uchwałą Nr XXXVI/244/2021 z 30.03.2021

poz. 4841 z 2.11.2016

poz. 2231 z 4.05.2017

poz. 4259 z 13.07.2020

poz. 1796 z 12.04.2021

17.

XXXVI/244/2021

30.03.2021 zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań 

poz. 1796 z 12.04.2021 

   

18.

LVI/336/2022

29.03.2022 wyznaczenia miejsca oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

poz. 1845 z 6.04.2022

   

19.

LXI/365/2022

28.06.2022 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

poz. 3507 z 5.07.2022

   

20.

LXVIII/402/2022

28.12.2022 określenia przystanków komunika cyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Lubań oraz warunków i zasad korzystania z nich

poz. 172 z 10.01.2023

(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-.4131.67.1.2023.MS6 z dnia 18 stycznia 2023 r. stwierdzające nieważność fragmentów załącznika nr 2 do uchwały

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

1.

XXIX/210/2012

30.10.2012

przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne

poz. 219 z 11.01.2013

 

 

2.

XXII/140/2020

28.04.2020

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i  zagospodarowania tych odpadów

poz. 3035 z 7.05.2020

 

 

3.

XXII/141/2020

28.04.2020

metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki opłaty na terenie miasta Lubań

poz.3036 z 07.05.2020

XXV/167/2020 z 30.06.2020

LV/330/2022 z 15.03.2022

LVII/342/2022 z 13.04.2022 

poz. 4262 z 13.07.2020

poz. 1430 z 16.03.2022

poz. 2061z 14.04.2022 

4.

XXIX/215/2012

30.10.2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań

poz.223 z 11.01.2013

XLVII/343/2014 z 28.01.2014

XIII/94/2015 z 27.10.2015

poz. 617 z 10.02.2014

poz. 4397 z 30.10.2015

5.

XXII/142/2020

28.04.2020

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

poz. 3037 z 7.05.2020

 

 

 

 

XXV/168/2020 z 30.06.2020

Traci moc Uchwałą Nr LVIII/350/2022 z 26.04.2022

poz. 4263 z 13.07.2020

poz.2477 z 4.05.2022

 

6.

 LVIII/350/2022  26.04.2022   określenia wzoru deklaracji           o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej   

poz.2477 z 4.05.2022

   

7.

XXII/143/2020

28.04.2020

określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

poz. 3038 z 7.05.2020

LXIX/407/2023 z 31.01.2023

poz. 899 z 8.02.2023

8.

XXXIII/242/2013

29.01.2013

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

poz.2013 z 11.03.2013

 

 

9.

XIV/106/2015

24.11.2015

Powierzenia ZGiUK Sp. z o.o.  z siedzibą w Lubaniu zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań

poz. 5829  z 15.12.2015

 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

1.

XLV.378/2002

30.04.2002

udzielenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

IV/24/2002 z 30.12.2002

XII/131/2003  z  30.09.2003

XIX/172/2004   z  24.04.2004

Nr 14, poz. 367 z 17.02.2002

Nr 199, poz.283 z 17.10.2003

Nr 51, poz.997 z 18.03.2004

2.

XXVII/220/2004

26.10.2004

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, sprzedanych drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi

Nr 226,      poz. 3512       z 22.11.2004

 

 

3.

XLI/306/2005

28.12.2005

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań

Nr 14, poz. 238 z  25.01.2006

 

 

4.

XVI/95/91

16.04.1991

zmiany nazewnictwa ulic w mieście

 

 

 

5.

XXIX/165/95

25.02.1992

nadania i zmiany nazw ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

6.

XXIX/164/92

25.02.1992

zmiany nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

7.

XXXIV/196/92

09.06.1992

zmiany nazewnictwa ulic oraz numeracji porządkowej na tych ulicach w mieście Lubań

 

 

 

8.

XXXIV/197/92

09.06.1992

zmiany nazewnictwa ulic na Osiedlu Waryńskiego w Lubaniu

 

 

 

9.

XLV/320/97

30.06.1997

zmiany nazwy ulic w mieście

 

 

 

10.

XXVIII/186/96

26.03.1996

nadania nowej nazwy, oraz zmiany numeracji nieruchomości położonej w Lubaniu na Osiedlu Piastów II

 

 

 

11.

VI/38/99

23.02.1999

zmiany nazwy ulicy Leśniczówka, oraz nadania nowej nazwy na ulicę Sybiraków

 

 

 

12.

XXIX/247/2001

27.02.2001

nadania nowej nazwy na ulicę Oficerską

 

 

 

13.

XXXIII/286/2001

19.06.2001

nadania nowych nazw ulicom położonym w Lubaniu

 

 

 

14.

XXXIII/287/2001

19.06.2001

zmiany dotychczasowej nazwy części ulicy Starolubańskiej i nadania nowej nazwy ulica Na Skarpie

 

 

 

15.

XXXVI/311/2001

25.09.2001

nadania nowej nazwy ulicy RYNEK - SUKIENNICE

 

 

 

16.

XXXV/263/2005

26.04.2005

zmiany nazwy części ulicy, oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych   w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej

Nr 86, poz.1890        z 16.05.2005

 

 

17.

XVI/82/2007

21.12.2007

nadania nowych nazw uli.

Nr 8, poz. 109 z 15.01.2008

 

 

18.

XXIII/131/2008

24.06.2008

nadania nowych nazw ulic

Nr 203, poz.2255        z  24.07.2008

 

 

19.

XXXVIII/213/2009

30.06.2009

nadania nowej nazwy ulicy

Nr 124, poz.2571        z  29.07.2009 

 

 

20.

XLV/230/2009

29.06.2009

nadania nowych nazw ulic

Nr 199, poz. 3504 z  20.11.2009 

 

 

21.

XLV/257/2009

29.12.2009

nadania nowej nazwy ulicy

Nr 8, poz. 140 z 18.01.2010 

 

 

 

22.

 

XLIV/247/2009

 

24.11.2009

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

Nr 288, poz. 4199 z 17.12.2009

 

 

23.

XXXVIII/282/2013

25.06.2013

nadania nazwy ulicy

poz.4423         z 19.07.2013

 

 

24.

XL/296/2013

27.08.2013

zmiany dotychczasowej nazwy części ulicy Graniczna i nadania nowej nazwy.

poz. 4863       z  3.09.2013

 

 

25.

L/359/2014

29.04.2014

nadania nazwy placu wraz    z numeracją porządkową

poz. 2198 z  30.04.2014

 

 

26.

LIV/395/2014

30.09.2014

nadania nowej nazwy ulicy

poz. 4065      z 2.10.2014

 

 

27.

VII/28/201

28.04.2015

nadania nowej nazwy ulicy

poz. 2023 z  4.05.2015

 

 

28.

XV/119/2015

22.12.2015

nadania nazwy „Skwer św. Jakuba”

poz. 5             z 4.01.2015

 

 

29.

XXXII/235/2017

25.04.2017

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXIII/259/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 26.06.2016 r. w spr. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz. 2231 z 4.05.2017

traci moc Uchwałą Nr XXXVI/244/2021 z 30.03.202

poz. 1796 z 12.04.2021

30.

XXXII/228/2017

28.03.2017

zmiany nazwy ul. Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu oraz zmiany numeracji porządkowej

poz. 1751 z 7.04.2017

XXXII/239/2017 z 25.04.2017

poz. 2230 z 4.05.2017

31.

XLII/284/2017

28.11.2017

nadania nazwy ulicy Diamentowa

poz. 4491       z 4.12.2017

 

 

32.

XLIX/351/2018

24.06.2018

nadania nazwy „Plac Niepodległości”

poz. 3359 z 3.07.2018

 

 

33.

XLIX/352/2018

24.06.2018

nadania nazwy „Plac im. Feliksa Netza”

poz.3360        z 3.07.2018

 

 

34.

XVI/103/2109

29.10.2019

nadania nazwy ulicy

poz. 6239        z 5.11.2019

 

 

35.

XXVIII/186/2020

29.09.2020

nadania nazwy ulicy (ul. Poziomkowa)

poz. 5526        z 9.10.2020     

36.

XXXII/221/2020

30.12.2020

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań

poz.244 z 15.01.2021

   

37.

XLVII/297/2021

30.11.2021

Nadania nazwy „Skwer im. Ludwika Anioła”

poz. 5766 z 7.12.2021

   

38.

LVIII/346/2022

26.04.2022

nadania nazw ulicom na terenie miasta Lubań (ulice:Kanarkowa, Orla i Sowia)

 

poz.2475 z 4.05.2022

   
39.  LVIII/347/2022  26.04.2022 nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubań        (ul. „Dobre Miejsce”)  

poz.2476 z 4.05.2022

   
40.  LXVI/382/2022  29.11.2022 nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubań        (ul. Groszkowa)  

poz.6367 z 15.12.2022

   
41. LXXVIII/461/2023 26.09.2023

nadania nazwy „Park im. Stanisława Kostki”

poz. 5388
z 02.10.2023

 

 

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...