Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-01-2023

REGULAMIN
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W LUBANIURozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubaniu (zwany dalej UTW) został utworzony w oparciu
o statut Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (zwany dalej MDK), jako forma kształcenia
i rozwoju osób dorosłych (zwanych dalej Słuchaczami).

2. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje statut MDK, natomiast szczegółowe
zasady reguluje niniejszy Regulamin.

3. UTW prowadzi działalność w dziedzinie oświaty, kultury, zdrowia oraz szeroko
rozumianej profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych osób w wieku
50+.

4. UTW wypełnia zadania w zakresie organizowania różnorodnych form kształcenia
ustawicznego poprzez aktywizację intelektualną i fizyczną.

5. Patronat honorowy nad UTW sprawuje Burmistrz Miasta Lubań.Rozdział II
Cele i formy działalności UTW

§ 2

1. Do zadań UTW należy:

a) podtrzymywanie i powiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności
słuchaczy poprzez propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia oraz idei kształcenia
ustawicznego,

b) aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów między społecznościami
i tworzenie pozarodzinnych więzi,

c) umożliwienie i ułatwienie dostępu do nauki z zastosowaniem zdobyczy
nowoczesnych technologii,

d) promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz kreatywnego spędzania czasu
wolnego,

e) zachęcanie do aktywnego udziału słuchaczy w życiu społeczno- polityczno-
kulturalnym środowiska lokalnego,

 

2. Formy kształcenia są prowadzone w postaci:

a) wykładów, seminariów i konferencji,

b) lektoratów języków obcych,

c) warsztatów artystycznych,

d) zajęć rekreacyjnych i sportowych,

e) kursów, szkoleń i poradnictwa,

f) wyjazdów edukacyjnych i turystycznych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 3

1. UTW działa w strukturze MDK w oparciu o program działalności.

2. UTW kieruje dyrektor MDK.

§ 4

1. Słuchacze UTW wybierają spośród siebie Radę Słuchaczy.

2. Rada Słuchaczy jest organem przedstawicielskim słuchaczy UTW, której zadaniem jest
współudział w tworzeniu i funkcjonowaniu UTW w celu realizacji zadań określonych
w niniejszym Regulaminie.

3. Cele i zadania Rady Słuchaczy:

a) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTW,

b) współpraca z dyrektorem,

c) budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy,

d) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, twórcze i stałe kontakty ze słuchaczami.

4. Cele i zadania będą realizowane przez:

a) inicjowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów do różnych instytucji kultury, nauk
i sztuki,

b) inicjowanie nowych zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy,

c) u trzymywanie stałych kontaktów ze słuchaczami w grupach zajęciowych,

d) współudział w realizacji wniosków słuchaczy UTW.

5. Radę Słuchaczy wybierają spośród siebie słuchacze UTW podczas spotkania
inaugurującego rok akademicki w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Słuchaczy ma dyrektor MDK oraz słuchacze UTW.

7. W skład Rady Słuchaczy wchodzi od 4 do 6 osób.

8. Kadencja Rady Słuchaczy trwa trzy lata.

9. Rada Słuchaczy spotyka się zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.

10. Rada Słuchaczy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego,
jego zastępcę, sekretarza, skarbnika i członków.

 

Rozdział IV
Prawa, obowiązki i warunki przyjęcia do UTW

§ 5

1. Słuchaczem UTW może zostać osoba stale zamieszkująca miasto Lubań, która ukończyła
50 lat, a w przypadku wolnych miejsc, również osoba młodsza i spoza miasta Lubań.

2. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest wypełnić deklarację kandydata na słuchacza
UTW w terminie pierwszego naboru tj. od 01 – 15 grudnia ( załącznik nr 1 ) lub naborów
uzupełniających tj. od 01 – 15 grudnia dla Słuchaczy kontynuujących uczestnictwo lub od

15 - 30 września dla nowych kandydatów.

3. Słuchacze deklarujący chęć kontynuacji, składają oświadczenie, które stanowi załącznik

nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Słuchacz UTW otrzymuje legitymację i indeks, które zawierają imię i nazwisko, datę
urodzenia słuchacza oraz nadany numer.

5. Słuchacz UTW zobowiązany jest do:

a) przestrzegania wszystkich zaleceń dyrektora MDK,

b) terminowego opłacenia opłaty wpisowej z góry przed rozpoczęciem planowanych zajęć, nie później niż do końca stycznia.

c) regularnego uiszczania z góry dodatkowych opłat, wynikających z dodatkowo organizowanych wyjazdów edukacyjno- turystycznych,

d) regularnego uczestnictwa w zadeklarowanych formach kształcenia w tym wykładach otwartych. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników danych zajęć, a wolne miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (jeśli taka w trybie rekrutacji powstanie),

e) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego. W przypadku rażącego naruszenia dobrego imienia UTW, Słuchacz decyzją Rady Słuchaczy i dyrektora MDK może zostać zawieszony czasowo w prawach Słuchacza, maksymalnie do 30

dni, co skutkować będzie ograniczeniem w dostępie do zajęć fakultatywnych.

5. Słuchacz UTW ma prawo do:

a) wyboru dowolnej ilości zajęć fakultatywnych, w których chce uczestniczyć,

b) otrzymania potwierdzenia w indeksie udziału w zajęciach (bez egzaminu i ocen),

c) otrzymania dyplomu ukończenia UTW, który ma charakter wyłącznie symboliczny,

d) inicjowania nowych form działań programowych i twórczych,

e) kandydowania do Rady Słuchaczy,

f) zgłaszania dyrektorowi MDK uwag i wniosków dotyczących sposobu oraz form
prowadzonych zajęć.

6. R ezygnacja z przynależności do UTW w trakcie roku akademickiego nie uprawnia do ulg

i roszczeń finansowych, z tytułu dokonanych opłat.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, wykładach, koncertach i wycieczkach
organizowanych tylko dla słuchaczy UTW jest posiadanie i okazanie legitymacji Słuchacza.

8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć fakultatywnych jest powstanie grupy osób, której liczebność
określa dyrektor MDK.

 

Rozdział VI

Opłaty

 

1. Roczna opłata wpisowa uprawnia do bezpłatnego udziału w wybranych przez siebie
zajęciach fakultatywnych i wszystkich wykładach otwartych z wyjątkiem wyjazdów
edukacyjno- turystycznych, w których uczestnictwo jest dodatkowo płatne.

2 . Na roczną opłatę wpisową składa się kwota bazowa obejmująca jedne wybrane zajęcia
fakultatywne i wykłady otwarte oraz opłata dodatkowa za każde kolejne wybrane przez

Słuchacza zajęcia.

3. W przypadku kandydatów wyłonionych w naborze uzupełniającym w terminie od 15 - 30
września opłata bazowa i dodatkowa wynosi 50%.

4. Wysokość opłaty bazowej i dodatkowej na rok akademicki ustala dyrektor MDK przed

rozpoczęciem naboru pierwszego i uzupełniającego.

Rozdział V
Plan i organizacja zajęć

§ 6

1. Rok akademicki trwa od października do połowy czerwca z wyłączeniem dni wolnych od

pracy i okresów świątecznych, okresów ferii zimowych i wakacji letnich.

2. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry tj.:

a) zimowy – od początku października do końca stycznia, uwzględniający kalendarz

ferii zimowych ustalonych dla województwa dolnośląskiego

b) letni – od początku lutego do połowy czerwca.

3. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz obsada grup podawane są do wiadomości
słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru.

4. Szczegółowy harmonogram wykładów tworzony jest na bieżąco – z miesięcznym
wyprzedzeniem na cały kolejny miesiąc.

5. UTW może zostać objęty patronatem naukowym wybranej uczelni wyższej na podstawie
odrębnego porozumienia określającego zakres współpracy naukowo- dydaktycznej.

 

 

Rozdział VI
Finanse i baza lokalowa

§ 7

1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia MDK.

2. Środki finansowe przeznaczone na działalność UTW pochodzą z:

a) dotacji podmiotowej przekazywanej MDK z budżetu Gminy Miejskiej Lubań,
środków własnych MDK,

b) opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie rocznej opłaty wpisowej,

c) opłat dodatkowych za zajęcia fakultatywne,

d) darowizn i wpłat sponsorów.

3. Obsługę lokalowo- techniczną w postaci pomieszczeń i sprzętu informatyczno-
audiowizualnego zapewnia dyrektor MDK.

4. Wykłady i zajęcia odbywają się na terenie MDK. W przypadku, kiedy MDK nie dysponuje
odpowiednim zapleczem technicznym do przeprowadzenia zajęć, mogą one odbywać się
w innych obiektach znajdujących się na terenie miasta Lubania, po wcześniejszym
ustaleniu tego przez dyrektora MDK z zarządcą obiektu.

 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 8

1. UTW może prowadzić kampanię informacyjno-propagującą powstanie i funkcjonowanie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu.

2 . UTW może tworzyć artykuły z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu
w dwutygodniku” Ziemia Lubańska”.

3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie
wyższym, za wyjątkiem uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieregulowanych w tym Regulaminie stosuje się inne obowiązujące przepisy

prawa.
5. Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor MDK po konsultacji z Radą
Słuchaczy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia dyrektora MDK.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...