Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-01-2013

Burmistrz Miasta Lubań przypomina, że od 1 do 15 lutego 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały w Lubaniu znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły.

Do wniosku załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku ( styczeń), tj.:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie są wliczane zasiłki celowe (jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne, obiady) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.
6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
7. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
8. Odcinek renty/emerytury.
9. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wszyscy ubiegający się o stypendium szkolne mogą pobrać stosowne wnioski oraz zasięgnąć informacji w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, pokój Nr 14, tel. 756464433. Wniosek dostępny jest także na stronie www.luban.pl w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Lubań – Przyjmowanie i załatwienie spraw /Wydział Infrastruktury Społecznej.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...